Algemeene voorwaarden

Artikel 1 – Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Riffrev: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Onze Lieve Vrouwenplein 3, 6211HD Maastricht en Warandebergstraat 41, 1271 ZC Huizen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77880773;
  • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Riffrev een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten;
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Riffrev en de klant;

Artikel 2 – Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van Riffrev. 2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen 3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Riffrev zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 3.2 Riffrev is slechts aan een offerte of aanbieding gebonden indien de klant de offerte of aanbieding binnen de gestelde termijn aanvaardt.

Artikel 4 – Prijs en betaling 4.1 De prijzen die Riffrev hanteert voor haar diensten zijn exclusief BTW en andere heffingen. 4.2 Riffrev is gerechtigd om de prijzen van haar diensten te wijzigen. Gewijzigde prijzen gelden vanaf het moment van bekendmaking. 4.3 De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 4.4 Indien de klant niet tijdig betaalt, is de klant van rechtswege in verzuim en is Riffrev gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst 5.1 Riffrev zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 5.2 De klant zal Riffrev steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen. 5.3 Riffrev heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid 6.1 Riffrev is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de klant, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Riffrev. 6.2 Indien Riffrev aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de desbetreffende dienstverlening.

Artikel 7 – Intellectuele eigendom 7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Riffrev ontwikkelde websites, zoals auteursrecht en merkrechten, berust