Privacy beleid

Privacyverklaring Riffrev

Riffrev respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar websites. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Riffrev omgaat met persoonsgegevens en welke rechten betrokkenen hebben.

1. Verzameling van persoonsgegevens Riffrev verzamelt persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van haar websites, wanneer zij contact opnemen met Riffrev of gebruik maken van de diensten van Riffrev. De persoonsgegevens die worden verzameld zijn onder andere naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

2. Doeleinden van de verwerking Riffrev verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a. Het uitvoeren van opdrachten van klanten. b. Het onderhouden van contact met klanten en bezoekers van de website. c. Het verstrekken van informatie over de diensten van Riffrev. d. Het verbeteren van de dienstverlening van Riffrev. e. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3. Grondslagen van de verwerking Riffrev verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen: a. Toestemming van de betrokken persoon. b. Uitvoering van een overeenkomst met de betrokken persoon. c. Een wettelijke verplichting.

4. Bewaartermijn Riffrev bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, tenzij er een wettelijke verplichting is om de persoonsgegevens langer te bewaren.

5. Delen van persoonsgegevens met derden Riffrev deelt persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of als er een wettelijke verplichting is om de persoonsgegevens te delen.

6. Beveiliging van persoonsgegevens Riffrev neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

7. Rechten van betrokkenen Betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, te beperken en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met Riffrev.

8. Klachten Als betrokkenen een klacht hebben over de verwerking van hun persoonsgegevens door Riffrev, dan kunnen zij contact opnemen met Riffrev. Betrokkenen hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.